"

You’re wishin’ too much, baby. You gotta stop wearing your wishbone where your backbone oughtta be.

- Elizabeth Gilbert